De Kerselinde De Kerselinde

Terms and conditions

Algemene voorwaarden

 1. ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart U zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wenst te boeken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de vakantiewoning ‘De Kerselinde’, Krombeekseweg 59, 8970 Poperinge.

Er kan enkel van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging.

De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

De reservatie is bindend voor de huurder en betekent eveneens een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden. De reservatie wordt door de eigenaar-verhuurder per kerende schriftelijk bevestigd per e-mail.

De huurder moet minimaal 25 jaar oud zijn en gedurende het verblijf aanwezig zijn.

Onderververhuring of doorverhuring zijn niet toegestaan. Bij meerdere huurders is elke huurder persoonlijk verantwoordelijk.

De vakantiewoning wordt niet verhuurd voor vrijgezellen(feestjes) en jeugd -en/of studentenverenigingen.

De vakantiewoning is enkel te gebruiken als vakantieverblijf en mag niet worden gebruikt voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten.

De huurder geeft bij reservatie aan met hoeveel personen zij de vakantiewoning zullen betrekken. (maximum 12 + 2 baby’s)

 

 1. BETALING

Alle betalingen van huur en waarborg dienen te gebeuren per overschrijving op volgende rekening van De Kerselinde IBAN: BE 27 3631 8335 2773

Betaling van voorschot : De reservatie is in hoofde van de verhuurder slechts bindend en definitief na ontvangst vaneen aanbetaling van 50% van de totale huursom + waarborg. Deze aanbetaling dient binnen de 7 dagen na reservatie te gebeuren.

Betaling van saldo huursom : Het saldo van de huursom dient integraal te zijn voldaan uiterlijk 2 weken voor de aanvang van het verblijf. Boekingen binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 7 dagen na reservering en in ieder geval vóór de aanvang van de huurperiode.

Bij gebrek aan stipte betaling van huurgelden en waarborg, wordt de verhuurder zonder voorafgaande ingebrekestelling toegelaten zijn verplichting tot levering van het genot van de gehuurde zaak op te schorten.

Betaling van de waarborg : Er dient een waarborg van 400 euro betaald te worden voor het betrekken van het gehuurde goed. De waarborg dient in eerste instantie ter dekking van eventuele kosten ten gevolge van directe of indirecte schade veroorzaakt aan de vakantiewoning of zijn inboedel. Verder kan zij ingeroepen worden ter dekking van eisen van de verhuurder ten gevolge van de niet-naleving van de huurvoorwaarden van de huurder. Ingeval de waarborg ontoereikend mocht blijken voor de geleden schade kan de verhuurder alsnog een bijkomende vergoeding eisen van de huurder. De waarborg kan op geen enkel ogenblik beschouwd worden als deel van de betaling van huur of voorschot daarop.

Deze som, dewelke geen intresten zal opbrengen, zal terugbetaald worden aan de huurder van zodra deze kan bewijzen dat :

 • het geheel van betalingen die door hem verricht moeten worden integraal voldaan werd;
 • geen enkel meubel, voorwerp, linnengoed verwijderd, beschadigd of onherroepelijk bevuild werd of, zo dit wel het geval is, het opnieuw hersteld werd, dan wel door een identieke zaak vervangen werd; en dit in samenspraak met de verhuurder wiens aanvaarding terzake vereist is;
 • de gehuurde goederen geen enkele waardevermindering hebben ondergaan en in propere staat zijn achtergelaten.

De huurder verbindt er zich nu reeds toe om het surplus te betalen indien blijkt dat de waarborg ontoereikend was.

Indien na het vertrek van de huurder geen schade vastgesteld wordt, zal de waarborg (verminderd met de verbruikskosten van meerverbruik, toeristentaks (1,8 euro/persoon/nacht,…) binnen de week terugbetaald worden aan de huurder. Terugstorting van de waarborg houdt niet automatisch een erkenning in dat er geen schade aan het goed is berokkend.

 

 1. ANNULERINGSVOORWAARDEN

De huurder kan de huurovereenkomst annuleren mits onderstaande bepalingen. De annulering geldt vanaf de datum waarop deze schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder wordt gestuurd. De annuleringskosten worden berekend aan de hand van volgende voorwaarden :

 • Tot 60 dagen voor aanvang van de huurperiode dient te worden voldaan : 50% van de prijs volgens de huurovereenkomst.
 • Minder dan 60 dagen voor aanvang van de huurperiode of later, of als de huurder zich niet presenteert dient te worden voldaan : 100 % van de prijs volgens huurovereenkomst. De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen de twee weken de reeds betaalde voorschotten teruggestort krijgen. Indien de Belgische Overheid omwille van een pandemie een verbod stelt op het verhuren van logies, verplicht de verhuurder er zich er toe alle reeds betaalde voorschotten terug te storten op de rekening van de huurder.
 1. VERLATEN VAN DE VAKANTIEWONING

Indien de vakantiewoning door de huurder niet tijdig wordt verlaten, zal een dagvergoeding aangerekend worden.

 

 1. MAXIMALE BEZETTING

De vakantiewoning mag niet worden bewoond met meer dan 12 personen. Kinderen onder de 2 jaar die het maximaal aantal toegestane personen overschrijden, moeten altijd aangevraagd worden.

 

 1. SCHOONMAAK

De huurder is verplicht de vakantiewoning aan het einde van de huurperiode in opgeruimde toestand achter te laten:

 • De koelkast wordt volledig leeggemaakt.
 • Etensresten worden van het fornuis, oven en koffieapparaat verwijderd.
 • Alle vaat wordt proper gewassen en terug opgeborgen in de kasten.
 • De vuilemmers dienen leeg en netjes te zijn bij vertrek.
 • Vaatwas ledigen en op zijn plaats zetten.
 • BBQ rooster schoonmaken en as in de voorziene emmer achterlaten.
 • Chauffages in de badkamer op 1 draaien.
 • Alle ramen en deuren altijd dicht en/of op slot.
 • Restafval, pmd, glas en karton in de voorziene afvalcontainers.

 

Indien de vakantiewoning onvoldoende opgeruimd wordt achtergelaten, zullen opruimkosten afgehouden worden van de waarborg.

 

 1. MELDING VAN SCHADE

De huurder is verantwoordelijk voor alles wat tijdens de huurperiode aanwezig is in de vakantiewoning. Eventuele opmerkingen dienen bij aankomst onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder. In geval van schade is de huurder verplicht de verhuurder hiervan direct op de hoogte te stellen. Schade die tijdens de huurperiode werd gemaakt, zal hersteld worden op kosten van de huurder. De verhuurder is niet verzekerd voor persoonlijke schade aan huurder, schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de huurperiode. De huurder wordt geacht de vakantiewoning te beheren als een “goede huisvader” en in geen enkel geval de sleutels ter beschikking te stellen aan derden.

 1. VERBRUIKSKOSTEN EN TAXEN

Verbruik van water, elektriciteit en internet zijn inbegrepen in de prijs bij normaal verbruik.

 

 1. OVERIGE BEPALINGEN
 • De vakantiewoning is rookvrij, enkel onder de blote hemel is roken toegestaan.
 • De huurder mag in geen geval zaken gooien in lavabo’s, douche, toilet of gootsteen die het afvoersysteem kunnen verstoppen of buiten het dagelijks bedoelde gebruik van deze installaties vallen.
 • Het is verboden huisdieren mee te brengen. Indien zou blijken dat de huurder een huisdier in de vakantiewoning brengt ondanks het verbod zal de volledige waarborg ingehouden worden.
 • De huurder is op de hoogte dat de eigenaar ook mee op het domein woont. De huurder respecteert hierin de Privé-aangeduide plaatsen/locaties op het domein. Er wordt gevraagd om na 22 uur nachtlawaai te vermijden zodat iedereen van een goede nachtrust op De Kerselinde kan genieten.
 • Landbouwactiviteiten in de omgeving kunnen plaatsvinden. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele geur- of geluidsoverlast tijdens het gehele verblijf.
 • De eigenaar kan op ieder ogenblik de vakantiewoning betreden om nazicht te doen voor de binneninstallatie, verwarming of onderhoud van het gazon en dit zonder de toestemming van de huurders. De eigenaar behoud de privacy van de huurders.
 • Elk bed is voorzien van matras met beschermer, hoofdkussen met beschermer. De bedden dienen altijd opgemaakt beslapen te worden. Mocht u bedden zonder lakens beslapen, dan kan de verhuurder u de stoomkosten voor het beddengoed in rekening brengen. Het gebruik van slaapzakken is enkel toegelaten in combinatie met een onderlaken en kussensloop.
 • De vuurschaal mag enkel gebruikt worden op een stenen ondergrond (niet op gras of asfalt) en op een veilige afstand van gebouwen en dit op eigen risico. Hou kinderen goed in het oog en plaats een emmer water binnen handbereik. Ontsteek enkel met natuurlijke materialen; gebruik zeker geen brandstofpasta, spiritus of ethanol. U kunt gratis hout nemen nabij de BBQ en aan de zijkant van de kinderfietsenberging.
 • Gezelschapsspelen, boekjes en fietsjes voor de kinderen mogen vrij gebruikt worden en bevinden zich in de kast van de zaal of buiten in de fietsenstalling. De huurder zal deze gezelschapsspelen en boekjes bij het einde van de verhuur volledig terugleggen en deze niet ontvreemden.
 • De talrijke dieren op de Kerselinde zijn onmiddellijk ieders vriend. Toch vragen wij u hun rust te respecteren, de omheining niet te betreden alsook niet te voederen. Er kan, op eigen risico en na afspraak met de verhuurder, deel genomen worden aan voedermomenten van de dieren.
 • Om veiligheidsredenen vragen wij u geen kaarsen, vuurwerk noch een frietketel te gebruiken.
 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor tijdelijke onderbrekingen van stroom, water, gas, internet of andere hinder door derden.

 

Indien deze huurvoorwaarden tijdens het verblijf door de huurder duidelijk worden geschonden, heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst te verbreken.